Saturday, February 4, 2017

Taal

Na de vorige bijdrage, een beknopte introductie over persoonlijke afwijkingen en een aantal aanleidingen daarvoor, een verhandeling over de invloed van taal op het leven, de volgende stap naar het spitten naar de oorzaak van mijn beleving. Ik zal mij voor deze gelegenheid beperken tot de Nederlandse en Engelse taal, wereldwijd gesproken door respectievelijk 24 en 350 miljoen mensen. Beide talen gebruik ik voor communicatie en eigen begripsvorming. Het zijn de voornaamste toepassingen van talen.

In het grootste woordenboek ter wereld bestaande uit 40 delen - Het woordenboek der Nederlandsche taal - worden 430.000 woorden besproken en 1,7 miljoen citaten. Engels, dat in een groter geografisch taalgebied wordt gesproken, heeft volgens een schatting van Google uit 2011 rond de 600.000 woorden. In het dagelijks gebruik, bedient de gemiddelde mens zich van 2000 tot 3000 woorden, terwijl hij / zij de betekenis van 6000 tot 8000 woorden kent, waarvan tweederde als een vaag of verkeerd begrip is aan te merken. De schrijver Charles Dickens maakte gebruik van 7000 tot 8000 woorden in zijn literaire werken. Shakespeare gebruikte ongeveer 20.000 woorden in zijn proza en 38 tragedies, komedies en historische stukken.

Mensen gebruiken taal om zaken te omschrijven - voorwerpen, situaties, processen en gedachten etc. We gebruiken taal niet alleen om te spreken, maar ook (en vooral) voor het denken. Dit maakt het vermogen van een taal om te beschrijven en te nuanceren belangrijk. Wie beschikt over de kennis van een taal uit een geavanceerde omgeving heeft in aanleg een voorsprong over iemand die zich bedient van een taal uit een laag ontwikkeld gebied, althans waar het verbale uitdrukkingsvaardigheid betreft. Taal is dus aan plaats en tijd gebonden, soms op een minder voor de hand liggende manier.Over 90% of an iceberg is underwater. Understanding an iceberg,
or anything else, requires going beyond what’s easily seen.Etymologie is de studie van de herkomst van woorden, met andere woorden: de originele betekenis van woorden. Die is in veel gevallen vervaagd, vervormd of onbekend. Niettemin is de verhulde betekenis van woorden van belang, al zal dat in de moderne maatschappij door menigeen met een grote dosis scepsis worden bekeken. Het zal velen dan ook niet meevallen om zich een beeld te vormen van de ware kracht van woorden als die op een specifieke manier worden gebruikt. Hieronder enkele opmerkelijke kenmerken van taal, niet toevallig in de Engelse taal (maar daarover later meer).

Het Engelse werkwoord 'to spell' en zelfstandig naamwoord 'spell' hebben niet alleen betrekking op het in de juiste volgorde plaatsen van letters om op een correcte manier woorden te vormen, maar zij duiden ook op (het uitspreken van) een betovering met woorden - 'to put a spell on someone'. Het Engelse woord voor zin is 'sentence', wat ook de betekenis heeft voor veroordeling door een rechter tot het uitzitten van een straf in de gevangenis. Er zijn geleerde en erudiete personen zoals de helaas overleden Terence McKenna, die ronduit zeggen dat de mens gevangen is door de taal die hij gebruikt... 

'Book him' betekent in Engels jargon: sluit hem op - neem hem gevangen. Een boek heeft hoofdstukken of chapters, wat eveneens de betekenis heeft van geheime broederschappen (zoals de Knights Templar of de Knights of Malta). Ook hedendaagse motorclubs gebruiken het woord chapter om afdelingen aan te duiden. Cursieve - schuingetrokken - tekst vertoont een verband met het woord curse dat vloek betekent... Het Engelse woord grammar heeft zijn oorsprong in grimoir, wat een term voor een boek is waarin betoveringen, gebruikt door magiers en heksen, zijn opgeslagen en uitgelegd.

Deze voorgaande twee paragrafen bevatten een onvolledige opsomming van toevalligheden, die verbogen aspecten van taal aan het licht brengen. Wie zich bewust is van deze merkwaardige kenmerken van taal, krijgt een andere kijk op het menselijke informatieverwerking en communicatiemiddel; dat zijn slechts twee aspecten van taal. Er kan veel meer worden gedaan met taal. Dat de meeste mensen daarvan niet op de hoogte zijn, heeft een reden die bewust verborgen wordt gehouden.

Wat minder bewering en meer bewijs werd in 1992 reeds geleverd door de Russische wetenschappers Gariaev en Poponin, die een laserstraal gemoduleerd naar de frequentie van de menselijke stem door het embryo van een salamander naar die van een kikker hebben gestuurd. Het DNA van de kikker veranderde in dat van de salamander; de DNA code werd overgedragen van de ene levensvorm op de andere. De in een salamander veranderde kikker was in staat om zich voort te planten zonder gebreken, in tegenstelling tot genetisch gemanipuleerde dieren, wiens nageslacht - als ze überhaupt in staat waren een nieuwe generatie te verwekken - door de natuur meestal binnen een generatie naar de oorspronkelijke vorm werd teruggebracht. Dit Russische experiment zou kunnen worden gezien als een metafoor van het uitspreken van een betovering.

Terugkomend op de vele opmerkelijke verborgen betekenissen in de Engelse taal, moet ik verwijzen naar Sir Francis Bacon, die - geïnspireerd door de Franse 'Pleiade' groep - de Engelse taal structureerde. La Pleiade bestond was een groep dichters, die de Franse taal rijker (meer woorden, uitdrukkingsvaardiger) en meer nuance mogelijkheden gaven en geschikter maakten om te dichten / rijmen. De transformatie van de Engelse taal was nog rigoreuzer dan die van de Franse taal, die reeds behoorlijk ontwikkeld was. De Welsh, Danes, Scotts, Celts etc. die zich elk van hun eigen taal bedienden, moesten een gezamenlijk middel hebben om te communiceren. Bacon verzamelde dichters, schrijvers en wetenschappers om zich heen om de Engelse taal vorm te geven. Bij het ontstaan van de Engelse taal speelde de vergeten geschiedenis van het Britse volk een rol, die ik in een blogbijdrage in de toekomst uit de doeken zal doen. Die geschiedenis had een aandeel in de vorming van de Engelse taal, die een groot deel van het leven van vandaag van mensen over de hele wereld nog steeds bepaalt...
Gelukkig peuzelden de roofdieren de prooidieren
niet op, anders waren wij nu allemaal vegetariers


Volgens een aantal mythen is na de zondvloed de mensheid verschillende talen gaan spreken, terwijl er daarvoor één taal als wereldwijd communicatiemiddel zou zijn gebruikt. Volgens de bijbel heeft Noah toen hij 600 jaar oud was 5 maanden rondgedobberd in zijn ark, waarna onder zijn kwaadaardige achterkleinzoon Nimrod men in Babylon aan een toren begon te bouwen die tot in de hemel zou moeten rijken. Daar werd God niet vrolijk van, waarna Hij de Babyloniers een veelheid van talen liet spreken - van het ene moment op het andere (...). Het is moeilijk om voor te stellen dat beide geslachten van alle dieren 5 maanden op de ark in leven konden blijven (vooropgesteld dat je hen kon vangen, wat een enorme logistiek tot gevolg zou hebben), want naast de dieren moest ook 5 maanden voedsel aanwezig zijn geweest en moest 5 maanden ontlasting worden opgeruimd, maar zo mogelijk nog vreemder is dat veel mensen plotseling een andere taal begonnen te spreken. Maar dit ter zijde.

In moderne termen kunnen betoveringen door middel van woorden of vergelijkbare frequenties wellicht worden aangeduid met Neuro-Linguistisch Programmeren, hoewel de gevestigde orde in de wetenschap daar niets van wil weten. Het in de 70-er jaren van de vorige eeuw door Richard Bandler en John Grinder bedachte NLP is uitsluitend gebaseerd op pragmatische principes - zij waren niet geïnteresseerd in wat 'waar' is, maar in wat bruikbaar is. Het is een manier om geconditioneerde geesten uit de buurt te houden - het soort gasten dat alles wat hen niet tijdens hun opleiding is verteld, in twijfel trekken en aanvallen ten einde de status quo van het algemene bewustzijn, dat ook wel comfort zone kan worden genoemd, in stand te houden.

Het is ook een middel om een doel te bereiken, dat in de loop der tijd onvermijdelijk steeds meer facetten krijgt. Daarbij komt dat het in het verleden regelmatig is voorgekomen dat organisaties door bepaalde ontdekkingen en ontwikkelingen werden gedwongen om standpunten te herzien of overboord te gooien. Op dit moment heeft het echter weinig zin om een discussie op te starten waarin de betrokken partijen onvoldoende argumenten hebben om tot een sluitend oordeel over dit fenomeen te komen. Naast het feit dat er een overvloed aan geprogrammeerde personen is, die geen afwijking van de geldende leer tolereert. Maar ooit zal dat niet langer het geval zijn.

Maar dat taal de aard en kaders van het menselijk denken beïnvloedt, leidt geen twijfel. Professor Frank Tipler gaat in zijn boek 'The Physics of Immortality' nog verder als hij zegt dat leven het uitwisselen van informatie is. Daarmee zegt hij dat alle interne en externe communicatie door de mogelijkheden en limieten van taal wordt bepaald. Programmeren is het moderne equivalent van betoveren. Het is een vaardigheid die niet zonder studie met succes kan worden toegepast. Alle benodigde middelen zijn aanwezig in menselijke wezens (psyche, soma en pneuma). Of voor een zinvolle toepassing van programmering menselijke taal nodig is, is een vraag die wellicht ooit zal worden beantwoord.


Friday, February 3, 2017

AfwijkingenVandaag, 3 februari 2017, heb ik besloten een blog in het Nederlands te beginnen, dat over dagelijkse zaken zal gaan. Niets bijzonders dus, hoewel ik een enigszins afwijkende kijk op het leven heb ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wellicht dat er daardoor een aantal mensen zijn, die hierin iets terugvinden dat hen aanspreekt of wat zij de moeite waard vinden om aandacht te schenken. Dat afwijkend zijn van de norm heb ik mijn hele leven reeds gevoeld, zeker vanaf de tijd waarin ik bewust begon na te denken. Dit is geen proces dat zich van de ene dag op de andere voltrok; vaak heb ik het idee dat het iets is wat zich nog steeds ontwikkelt en wat wellicht pas zal ophouden als er een eind komt aan mijn aanwezigheid in deze dimensie.

Hoe mijn afwijkende beleving tot stand is gekomen, is een vraag die regelmatig terugkeert in mijn overpeinzingen. Hoewel de aanleiding daartoe op eerste aanblik voor de hand lijkt te liggen, is de grondslag voor mijn kijk op zaken die zich in het leven afspelen, slechts te vinden in de dieper gelegen regionen van mijn bewustzijn en aangrenzende gebieden. Ik zal trachten hiervan een beeld te schetsen in een enigszins chronologische volgorde om de toonaarden en woordkeuzen van dit blog in verband te brengen met materiele en vluchtige verschijnselen in en rondom mijn persoon.Bovenstaand plaatje roept bij mij herinneringen op aan het land waar ik ben geboren. De plaatselijke natuur was een streling voor het oog en andere zintuigen, mooier dan de gephotoshopte vakantiefolders die bij reisbureaus in de schappen liggen en op internet sites zijn te vinden. De overweldigende invloed van het gevoel dat een dergelijke omgeving - waar ik deel van uitmaakte - veroorzaakt, is voor mensen die in minder spectaculaire en uitbundige gebieden zijn opgegroeid vaak moeilijk voor te stellen. Op mij heeft het een onuitwisbare indruk gemaakt die met het voortschreiden van de tijd nauwelijks aan kracht heeft ingeboet. Ik hoop anderen deelgenoot te kunnen maken van dit verpletterende geweld van pracht en verwondering.

Tot zover niets afwijkends, hooguit iets totaal anders. Het heeft wel de basis gelegd van wie ik in deze ruimte en tijd ben. Zoals met alles wat wij trachten te doorgronden, zal de aanleiding tot het vroegstmogelijke stadium moeten worden achterhaald om de ware aard van dingen te ontrafelen. Dit gebeurt te weinig in de hedendaagse samenleving. Hypothesen worden kritiekloos aangenomen en als basis gebruikt voor theorieën en daaruit voortvloeiende processen. Slechts weinigen vragen zich af welke gedachtespinsels of intuïtieve oprispingen tot die aannames hebben geleid. Dat zou tot conclusies kunnen leiden die in ernstige mate afwijken van wat over het algemeen wordt gedacht over een verschijnsel en in het vervolg daarvan tot een omslag in denken en handelen.

Heel vaak ontdekken degenen die voortdurend aanleidingen vinden om onafhankelijk te blijven nadenken dat wat zij ooit als begin zagen, slechts een fase is van een proces zonder begin of einde. Ook situaties die zich binnen een proces afspelen, komen vaak in een ander daglicht te staan, omdat er andere principes aan processen ten grondslag liggen dan over het algemeen wordt gedacht. Mooie gedachten kunnen totaal verrotte impulsen worden, helden kunnen laaghartige ploerten worden of andersom. Maar wat onlosmakelijk aan dit soort mechanismen is verbonden, is de ontdekking van verborgen informatie - deels omdat niemand op het idee was gekomen om ergens iets te zoeken en deels omdat iemand niet wil dat anderen uit bepaalde bronnen gaan tappen. Het is een bijwerking van hiërarchische structuren, waarin geheimen worden bewaard of informatie wordt verstrekt op een need-to-know basis of in zijn geheel wordt achtergehouden, waarin wordt geballoteerd, gediscrimineerd en geëxploiteerd en waarin macht tot een gewild goed is verheven. Het zijn eigenschappen van een wereld die ver is afgedwaald van haar natuurlijke staat. Eigenschappen waardoor eigenzinnige geesten steeds verder verwijderd raken van doorlopend opschuivende normen en algemeen gedachtegoed. Gedachten die met allerlei slimme middelen het besef kunnen programmeren van degenen die uitverkoren zijn om te worden geprogrammeerd.

Naarmate de groep geprogrammeerden groeit, wordt de eensgezindheid op een toenemend aantal gebieden groter. Maar het aantal aanhangers van een gedachte bepaalt het waarheidsgehalte van die gedachte niet. Wie zich tegen het opgelegde programmeren verzet, komt steeds meer alleen te staan. Dat is althans de boodschap die programmeurs moeten verspreiden. Maar wat is er waar in een wereld van geheimen en afbrokkelende vrijheid? Wat weten afwijkende denkers van de waarheid? En waar leidt afwijken van de waarheid naar toe? Wat is de waarde van geprogrammeerde waarheid?