Friday, February 3, 2017

AfwijkingenVandaag, 3 februari 2017, heb ik besloten een blog in het Nederlands te beginnen, dat over dagelijkse zaken zal gaan. Niets bijzonders dus, hoewel ik een enigszins afwijkende kijk op het leven heb ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wellicht dat er daardoor een aantal mensen zijn, die hierin iets terugvinden dat hen aanspreekt of wat zij de moeite waard vinden om aandacht te schenken. Dat afwijkend zijn van de norm heb ik mijn hele leven reeds gevoeld, zeker vanaf de tijd waarin ik bewust begon na te denken. Dit is geen proces dat zich van de ene dag op de andere voltrok; vaak heb ik het idee dat het iets is wat zich nog steeds ontwikkelt en wat wellicht pas zal ophouden als er een eind komt aan mijn aanwezigheid in deze dimensie.

Hoe mijn afwijkende beleving tot stand is gekomen, is een vraag die regelmatig terugkeert in mijn overpeinzingen. Hoewel de aanleiding daartoe op eerste aanblik voor de hand lijkt te liggen, is de grondslag voor mijn kijk op zaken die zich in het leven afspelen, slechts te vinden in de dieper gelegen regionen van mijn bewustzijn en aangrenzende gebieden. Ik zal trachten hiervan een beeld te schetsen in een enigszins chronologische volgorde om de toonaarden en woordkeuzen van dit blog in verband te brengen met materiele en vluchtige verschijnselen in en rondom mijn persoon.Bovenstaand plaatje roept bij mij herinneringen op aan het land waar ik ben geboren. De plaatselijke natuur was een streling voor het oog en andere zintuigen, mooier dan de gephotoshopte vakantiefolders die bij reisbureaus in de schappen liggen en op internet sites zijn te vinden. De overweldigende invloed van het gevoel dat een dergelijke omgeving - waar ik deel van uitmaakte - veroorzaakt, is voor mensen die in minder spectaculaire en uitbundige gebieden zijn opgegroeid vaak moeilijk voor te stellen. Op mij heeft het een onuitwisbare indruk gemaakt die met het voortschreiden van de tijd nauwelijks aan kracht heeft ingeboet. Ik hoop anderen deelgenoot te kunnen maken van dit verpletterende geweld van pracht en verwondering.

Tot zover niets afwijkends, hooguit iets totaal anders. Het heeft wel de basis gelegd van wie ik in deze ruimte en tijd ben. Zoals met alles wat wij trachten te doorgronden, zal de aanleiding tot het vroegstmogelijke stadium moeten worden achterhaald om de ware aard van dingen te ontrafelen. Dit gebeurt te weinig in de hedendaagse samenleving. Hypothesen worden kritiekloos aangenomen en als basis gebruikt voor theorieën en daaruit voortvloeiende processen. Slechts weinigen vragen zich af welke gedachtespinsels of intuïtieve oprispingen tot die aannames hebben geleid. Dat zou tot conclusies kunnen leiden die in ernstige mate afwijken van wat over het algemeen wordt gedacht over een verschijnsel en in het vervolg daarvan tot een omslag in denken en handelen.

Heel vaak ontdekken degenen die voortdurend aanleidingen vinden om onafhankelijk te blijven nadenken dat wat zij ooit als begin zagen, slechts een fase is van een proces zonder begin of einde. Ook situaties die zich binnen een proces afspelen, komen vaak in een ander daglicht te staan, omdat er andere principes aan processen ten grondslag liggen dan over het algemeen wordt gedacht. Mooie gedachten kunnen totaal verrotte impulsen worden, helden kunnen laaghartige ploerten worden of andersom. Maar wat onlosmakelijk aan dit soort mechanismen is verbonden, is de ontdekking van verborgen informatie - deels omdat niemand op het idee was gekomen om ergens iets te zoeken en deels omdat iemand niet wil dat anderen uit bepaalde bronnen gaan tappen. Het is een bijwerking van hiërarchische structuren, waarin geheimen worden bewaard of informatie wordt verstrekt op een need-to-know basis of in zijn geheel wordt achtergehouden, waarin wordt geballoteerd, gediscrimineerd en geëxploiteerd en waarin macht tot een gewild goed is verheven. Het zijn eigenschappen van een wereld die ver is afgedwaald van haar natuurlijke staat. Eigenschappen waardoor eigenzinnige geesten steeds verder verwijderd raken van doorlopend opschuivende normen en algemeen gedachtegoed. Gedachten die met allerlei slimme middelen het besef kunnen programmeren van degenen die uitverkoren zijn om te worden geprogrammeerd.

Naarmate de groep geprogrammeerden groeit, wordt de eensgezindheid op een toenemend aantal gebieden groter. Maar het aantal aanhangers van een gedachte bepaalt het waarheidsgehalte van die gedachte niet. Wie zich tegen het opgelegde programmeren verzet, komt steeds meer alleen te staan. Dat is althans de boodschap die programmeurs moeten verspreiden. Maar wat is er waar in een wereld van geheimen en afbrokkelende vrijheid? Wat weten afwijkende denkers van de waarheid? En waar leidt afwijken van de waarheid naar toe? Wat is de waarde van geprogrammeerde waarheid?

 


No comments:

Post a Comment